Статут

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Товариство мисливців та рибалок ,,Уманське”, скорочена назва (ТМРУ) (надалі Товариство) – є міськрайонною добровільною громадською організацією, яка об’єднує мисливців та рибалок з метою активної участі у розвитку полювання, риболовлі, охороні, відтворенні  і раціональному використанні тваринного світу.

   1.2. Діяльність Товариства є непідприємницькою і не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками, будується на основі добровільності членства, виборності керівних органів, підзвітності їх перед членами Товариства і дотримання статутних положень.

     Його діяльність поширюється на територію Уманського району та м. Умані і відведених для Товариства у встановленому Законом порядку мисливських угідь і водойм і здійснюється відповідно до Конституції України, закону України «Про об’єднання громадян», «Про тваринний світ», «Про мисливське господарство та полювання», іншого діючого законодавства, а також цього Статуту, в тісній взаємодії з державними органами і громадськими організаціями.

    1.3. Товариство, створене шляхом виходу, всім складом, із системи Українського товариства мисливців та рибалок і підпорядкування Черкаської обласної організації Українського товариства мисливців та рибалок з зміною назви та юридичної адреси.

   1.4.  Товариство є юридичною особою, має своє майно і самостійний баланс, рахунок в банку, печатку і штамп з своїм найменуванням, здійснює свою діяльність керуючись Статутом, на підставі якого реєструється в міськрайонному відділі юстиції. Товариство має прапор, емблему, єдиний членський квиток, нагрудний знак та іншу символіку, зразки яких затверджуються в установленому порядку, та являється правонаступником Уманської районної організації мисливців та рибалок.

   1.5   Контроль за дотриманням Товариством законодавства про охорону та використання тваринного світу здійснюють відповідні державні органи у порядку, передбаченому законодавством України.

   1.6.  Місце знаходження Товариства:

 • Україна, Черкаська область, м. Умань вулиця Островського, 10А.
  • Представницька  адреса: м. Умань вулиця Островського 10А.
 • ОСНОВНА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

     2.1. Активна участь у розвитку полювання, риболовлі, охороні, відтворенні  і раціональному використанні тваринного світу.

 • ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

   3.1.  Основними завданнями Товариства є:

а) виховання у членів Товариства бережного ставлення до природи і її багатств;

б) участь у здійсненні державними органами заходів по збереженню і збільшенню мисливської фауни і рибних запасів, підвищення продуктивності закріплених за Товариством мисливських угідь;

в) сприяння веденню мисливського і рибальського господарства на наукові основі;

г) організація громадського контролю за дотриманням правил полювання і риболовлі, здійснення заходів по сприянню боротьбі з браконьєрством;

д) пропаганда охорони природи, раціонального використання природних ресурсів, передового досвіду ведення мисливського і рибальського господарства, сприяння розвитку мисливського собаківництва, полювання та риболовлі;

є) створення умов членам Товариства для полювання і риболовлі;

ж) захист інтересів членів Товариства.

   3.2.  Товариство відповідно до статутних завдань у встановленому порядку:

а) користується закріпленими мисливськими і рибальськими угіддями для ведення мисливського і рибальського господарств, сприяє здійсненню заходів по охороні диких тварин і рибних запасів, поліпшенню кормових, гніздових і захисних умов для диких тварин, досягненню та підтримці оптимальності чисельності основних видів диких звірів і птахів, зарибленню, вирощуванню та відлову риби в закріплених водоймах;

б) організує в закріплених угіддях для членів Товариства, а також зарубіжних фірм і приватних осіб полювання і риболовлю;

в) направляє за кордон спеціальні групи членів Товариства для обміну досвідом в проведенні полювання і риболовлі та приймає відповідні групи з іноземних держав;

г) проводить відновлення і розселення дикої фауни в закріплених угіддях;

д) займається штучним розведенням у звірофермах, інкубаційних цехах, риборозплідниках та інших господарствах Товариства звірів, птахів та риби для збільшення окремих видів і розселення в угіддях;

є) укладає договори з науковими закладами і сприяє проведенню науково – дослідних робіт по мисливському і рибальському господарству, створює з цією митою спільні лабораторії, експериментально – дослідні господарства або інші служби;

ж) створює службу громадських інспекторів Товариства по охороні мисливських звірів, птахів, рибної ловлі а також  по сприянню боротьби з браконьєрством;

з) здійснює за власні кошти будівництво мисливсько – рибальських баз, тирів стрілецьких стендів, стрілецько – спортивних комплексів, біотехнічних споруд та інших об’єктів, необхідних для виконання статутних завдань  Товариства;

і)  сприяє організації навчання по підвищенню кваліфікації і правової підготовки кадрів об’єднань і підприємств Товариства і з цією метою створює курси, скликає в установленому порядку наради, семінари, конференції, інші навчально – методичні заходи;

к) організує і проводить серед членів Товариства змагання зі стендових стрільб, проводить інструктивно-показові і спеціальні виїзди на полювання і рибну ловлю, а також на відстріл шкідливих звірів і птахів;

л) здійснює заходи, спрямовані на розвиток мисливського собаківництва, сприяє створенню розплідників породних мисливських собак, веде родовідно-племінні книги і видає родовідні свідоцтва і паспорти на право полювання, проводить виставки, виводки, польові випробування і змагання мисливських собак;

м) створює на власні кошти будинки мисливця і рибалки, куточки мисливців і рибалок, проводить серед населення роботу по роз’ясненню завдань Товариства, лекції, бесіди та надає консультації з питань ведення мисливського господарства, відтворення та збільшення корисних диких звірів, птахів і риби;

н) організує в установленому порядку видання наочних посібників, довідників, інформаційних бюлетенів, плакатів і листівок що до діяльності Товариства;

о)  проводить конкурси, серед членів Товариства на краще мисливське і рибальське господарство, кращі кінофільми, фотознімки і плакати на мисливські і рибальські теми, кращий сувенір і мисливський чи рибальський трофей.

   3.3.  Для виконання статутних завдань Товариство здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статутом юридичної особи, засновує підприємства, торговельні бази і магазини по продажу в установленому законодавством порядку мисливської зброї та боєприпасів до неї а також мисливських і рибальських споряджень та пристосувань, сувенірів, зоологічних товарів та іншої необхідної для Товариства продукції, супутніх товарів.

  3.4.  Створює виробничі об’єкти по ремонту мисливської зброї, виготовленню предметів мисливського і рибальського спорядження і приладдя, сувенірів, мисливських трофеїв та інших товарів, та їх ремонту.

   3.5.  Створює спільні підприємства з іноземними фірмами  по проведенню полювання, риболовлі, переробці чи випуску мисливсько-рибальських товарів.

   3.6.  Госпрозрахункові установи, організації та  підприємства  Товариства перебувають на самостійному балансі, є юридичними особами, мають розрахункові та інші рахунки в банківських установах.

   3.7.  З керівниками госпрозрахункових установ укладається контракт, в якому визначаються права, строки призначення, обов’язки і відповідальність перед Товариством, умови матеріального забезпечення і звільнення з посади із урахуванням гарантій, передбачених контрактом та законодавством України.

4. ЧЛЕНСТВО В ТОВАРИСТВІ

     4.1.  Членами Товариства можуть бути громадяни України та іноземні громадяни, що досягли 18 років (для мисливців) і 14 років (для рибалок),  які визнають Статут Товариства, перебувають на обліку в Товаристві та бажають займатися полюванням, рибальством і своєчасно сплачують членські внески.

      Товариство має юнацькі секції, до них приймаються юнаки та дівчата віком до 14 років для рибалок та 18 років для мисливців.

     4.2.  Прийняття громадян у члени Товариства із правом полювання проводиться Радою Товариства на основі письмової заяви бажаючого вступити до Товариства, та 2-х (двох) рекомендацій від членів Товариства ( не менш як з трьохрічним стажем полювання) , здачі заліків зі знання правил полювання, поводження зі зброєю та техніки безпеки.

    4.3.  Особи, які бажають займатися риболовлею, приймаються у члени Товариства після перевірки комісією знань правил риболовлі та техніки безпеки на водоймах і видачі їм членського квитка,

     4.4. Члени юнацьких секцій Товариства, які досягли 14 років для рибалок, 18 для мисливців та успішно пройшли навчання за програмою, затвердженою Радою Товариства, приймаються у члени Товариства за рекомендацією бюро секції у порядку, передбаченому пунктом 4.2 цього Статуту.

     4.5. Члени інших мисливсько-рибальських товариств України, та інших держав приймаються у члени Товариства у порядку, передбаченому пунктом 4.2 цього Статуту із збереженням загального мисливсько-рибальського стажу.

    4.6.  Прийом у члени Товариства  з правом  полювання може проводитись з врахуванням забезпеченості встановленої місцевими органами державної влади на одного мисливця норми закріплених мисливських угідь.

     4.7. До складу Товариства можуть входити колективні члени – громадські організації, трудові колективи підприємств, установ на підставі договірних умов. Положення про Колективних членів Товариства затверджується радою Товариства мисливців та рибалок «Уманське».

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

     Товариство зобов’язане :

    5.1.  Раціонально використовувати державний мисливсько-рибальський фонд, не допустити погіршення екологічного стану середовища перебування мисливських тварин та риби внаслідок власної діяльності.

    5.2.  Проводити повний облік чисельності і використання мисливських тварин, вивчати їх стан та характеристики угідь, де перебувають ці тварини, і в установленому порядку подавати цю інформацію органам, що здійснюють державний облік мисливських тварин та порядок їх використання.

     5.3. Здійснювати заходи, що до використання загальнодержавних  і місцевих екологічних програм з питань охорони тваринного світу.

     5.4. Негайно інформувати природоохоронні  органи, органи мисливського  та рибальского господарства, ветеринарії, санітарно-епідеміологічної служби по виявлення захворювань тварин та риби, погіршення стану середовища їх перебування, виникнення загрози знищення та  випадки загибелі тварин та риби, здійснювати комплексні заходи щодо профілактики і боротьби з захворюваннями.

    5.5.   Дотримуватись режиму охорони видів тварин та риби, які підлягають особливі охороні, в межах мисливсьо-рибальських угідь наданих у користування.

    5.6.  Самостійно припиняти використання мисливських тварин та рибних     запасів у разі погіршення їх стану та умов існування, зниження відтворюючої здатності та виникнення загрози знищення тварин, негайно вживати заходів до усунення негативних факторів впливу і середовища їх перебування.

    5.7.  Забезпечити мисливське впорядкування угідь, виділяти відтворювальні ділянки та визначати  в натурі межі цих угідь  та ділянок, в порядку, що визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі мисливського  господарства та полювання.

    5.8.  Виконувати інші обов’язки щодо охорони і використання об’єктів тваринного світу та користування мисливськими і рибальськими угіддями відповідно до законодавства.

    5.9  Члени Товариства мають право :

а) займатися в установленому порядку полюванням та риболовлею;

б) користуватися мисливськими і рибальськими господарствами, базами, майстернями, тирами, клубами, і бібліотеками Товариства;

в) брати участь із правом вирішального голосу в Зборах Товариства, та Зборах мисливських та рибальських колективів, за якими вони закріплені;

г) вносити до будь якого органу Товариства пропозиції з питань його роботи;

д) обирати і бути обраним уповноваженим представником на Збори Товариства, та до керівних і ревізійних органів Товариства;

є) брати участь у змаганнях, виставках, конкурсах та інших заходах, які проводить Товариство по виконанню статутних завдань;

ж) користуватися переважним правом в придбанні мисливських, рибальських і супутніх товарів, у магазинах Товариства;

 з) виходити з членів Товариства, за умови письмового попередження Ради Товариства.

    5.10  Члени Товариства зобов’язані :

а)  дотримуватися вимог Статуту, виконувати рішення Зборів та інших керівних органів Товариства;

б)  бути на обліку в Товаристві, та брати активну участь в його роботі;

в)  дотримуватись правил полювання і риболовлі, встановленого порядку придбання, зберігання, використання, реєстрації ( перереєстрації) і продажу вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, сприяти органам внутрішніх справ у виявленню таких порушень;

г)  сприяти веденню боротьби з браконьєрством та іншими порушеннями полювання і риболовлі;

д)  підвищувати знання з питань охорони природи, полювання і риболовлі, пропагувати бережливе ставлення до мисливських звірів, птахів і рибних запасів України;

є)  виконувати біотехнічні і господарські роботи в мисливсько-рибальських господарствах за нормами, встановленими радою Товариства, або вносити грошову компенсацію за не відпрацьований мінімум трудової участі;

ж)   дбайливо ставитись до майна Товариства.

    5.11.  За активну участь у роботі Товариства до його членів можуть застосовуватись такі заохочення:

 1. Оголошення подяки.
 2. Нагородження грамотою чи дипломом.
 3. Занесення на  дошку пошани.
 4. Нагородження грошовою премією або пам’ятним подарком.

    5.12. За порушення Статуту до членів Товариства можуть застосовуватись такі заходи впливу:

 1. Зауваження.
 2. Догана.
 3. Позбавлення права полювання і рибальства від 1 (одного) до 2-х (двох) років.
 4. Виведення із складу керівних органів Товариства.
 5. Виключення із членів Товариства.

    5.13. Рішення про виключення з членів Товариства приймається радою Товариства.

    5.14.  Виключені з членів Товариства за браконьєрство приймаються в члени Товариства на    загальних умовах,  але не раніше одного року після виключення.

6. СТРУКТУРА.  КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА ОРГАНИ КОНТРОЛЮ.

     6.1.  Збори Товариства.

     Збори Товариства є вищим органом управління Товариства та складаються з членів Товариства або їх уповноважених представників.

     Збори Товариства мають повноваження згідно Статуту вчиняти будь-які дії стосовно діяльності та справ Товариства, що не суперечать закону.

    Збори Товариства обирають Раду Товариства,  голову ради Товариства, який одночасно є головою Товариства, голову та членів ревізійної комісії строком на 5 років.

     Затверджують плани на перспективу, визначають чергові завдання і розглядають інші  питання роботи Товариства  по виконанню статутних вимог.

      Заслуховують і затверджують звіти голови Ради Товариства, і ревізійної комісії.

     Вибори в усі керівні органи і ревізійну комісію Товариства проводяться відкритим, або таємним голосуванням, відповідно до згоди учасників зборів.

     Обраними вважаються кандидати, які набрали більшість голосів.

     Збори Товариства скликаються за рішенням Ради Товариства в міру необхідності, але не рідше як  один раз на 5 років.

        6.2. Уповноважені представники.

    Уповноважені представники обираються на зборах мисливських та рибальських колективів.

    Один уповноважений представник у праві представляти не більше 10 членів Товариства.

    Уповноважений представник, реєструється, в лічильній комісії Зборів Товариства, відповідно до протоколу зборів мисливсько-рибальського  колективу де має бути зазначено: час і місце його обрання, та скільки членів товариства він представляє.

        6.3. Позачергові  Збори Товариства.

     Позачергові Збори Товариства скликаються Радою Товариства у випадку необхідності вирішення питань в інтересах Товариства.

     Позачергові Збори Товариства можуть бути також скликані Головою Товариства за письмовою вимогою не менш як 10 (десяти) відсотків зареєстрованих членів Товариства, або на вимогу Ревізійної Комісії. Якщо протягом 25 (двадцяти п’яти) робочих днів Рада       Товариства не виконає зазначеної вимоги.

     6.4. Повідомлення про Збори Товариства та порядок денний.

    Повідомлення про скликання Зборів Товариства (далі – «Повідомлення про Збори») надсилається Радою Товариства всім мисливсько-рибальським колективам Товариства рекомендованим листом, телефоном, телефаксом, чи доставкою з рук в руки на адреси, зазначені в відповідних книгах Товариства.  

    Повідомлення про Збори повинно містити вказівку на дату, час, місце проведення та порядок денний Зборів Товариства.

   Повідомлення про Збори має бути зроблено не менш ніж за 30 (тридцять) днів до дня скликання Зборів.

    Мисливські та рибальські колективи можуть вносити пропозиції до порядку денного Зборів Товариства, при чому такі пропозиції повинні складатися в письмовій формі та подаватися Раді Товариства не пізніше ніж за 25 (двадцять п’ять) днів до дня проведення Зборів.

    Рада Товариства не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до проведення Зборів зобов’язана розглянути дані пропозиції і прийняти рішення про відмову, або включення їх до повістки денної.

     Будь-яке питання, яке не включене до порядку денного Зборів Товариства може бути розглянуто  Зборами лише за згодою усіх Учасників (їхніх уповноважених представників), присутніх на Зборах.                                                                                                                                                                                                               

    6.5. Кворум.

   Збори Товариства визнаються повноважними, якщо на них присутні члени Товариства або уповноважені представники членів Товариства, які у сукупності володіють більш ніж 50 (п’ятдесяти) відсотками голосів.

      Рішення Зборів Товариства,  приймаються більшістю голосів.

     Основні питання Товариства, пов’язані з змінами до Статуту, відчуженням майна, зміни організаційно-правової форми, ліквідації, реорганізації, поділу, виділу, злиття, приєднання та перетворення а також входження в інші об’єднання, вправі вирішуватись Зборами    Товариства, або уповноважених представників, які у сукупності володіють не менш ніж   ¾  відсотками голосів.                                    

    Рішення по даних питаннях вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 2/3 голосів від кворуму.

     6.6.   Рада Товариства.  

   Рада Товариства обирається Зборами Товариства терміном на 5 (п’ять) років.

   Кількісний склад її є необмеженим  і встановлюється Зборами Товариства. 

   Членом Ради Товариства може бути, любий член Товариства, обраний Зборами Товариства.

     6.7. Засідання ради скликається головою Ради Товариства по необхідності, але не рідше    одного разу на 3 (три) місяці.

     Засідання ради є  правочинним, якщо на ньому присутні не менше  половини обраних.

     Рішення приймаються більшістю голосів.     

      6.8. Повноваження Ради Товариства.

     Рада Товариства призначає Збори Товариства, час і місце їх проведення, та затверджує повістку денну.

     Затверджує угоди укладені головою ради Товариства з іншими юридичними та приватними особами стовно майна Товариства та коштів на суму понад 5 тис грн .

     Повідомляє не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів членів Товариства через мисливські та рибальські колективи, про час, місце та повістку денну Зборів Товариства.

     Вносить зміни до повістки денної, але не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до проведення Зборів.

     Призначає збори у мисливських та рибальських колективах, та затверджує повістку денну.

     Затверджує заступників голови ради Товариства, секретаря та бригадирів мисливських та рибальських колективів. 

     Приймає в члени Товариства, та виключає з нього.

      Веде облік членів Товариства.

      Розробляє та затверджує квиток члена Товариства, та інші облікові документи.

      Створює мисливські та рибальські колективи за територіальним принципом, веде їх облік у відповідних книгах.

       Закріплює членів Товариства за мисливськими та рибальськими колективами.

       Розробляє і затверджує річні кошториси фінансово-господарської діяльності Товариства

       Встановлює розмір членських та вступних внесків.

       Встановлює ціни на відстрільні картки та грошовий еквівалент трудоучасті.

       Організовує конкурси, та виставки на теми полювання і риболовлі.

       Скликає збори, наради, проводить семінари, зльоти, конкурси.

       Проводить комплексні заходи, спрямовані на відтворення та збереження мисливських тварин.

      6.9.  Голова Ради Товариства

     Голова Ради Товариства діє від імені Товариства в межах, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Умови та порядок здійснення повноважень голови Ради Товариства, що не визначені цим Статутом регулюються рішенням Зборів Товариства.

   6.10. Голова Ради Товариства здійснює такі функції:

    Здійснює поточне управління Товариством в межах повноважень, визначених цим Статутом, рішеннями Зборів та чинним законодавством України.

    Без довіреності представляє Товариство в усіх державних, громадських, приватних та інших організаціях, органах і установах як на території України, так і за її межами.

    Від імені Товариства укладає угоди, що стосуються діяльності Товариства.

    Призначає заступників та секретаря.

    Підписує всі фінансові документи від імені Товариства.

    Проводить кадрову роботу зі штатними працівниками Товариства.

    Організовує роботу громадських мисливських і рибальських інспекторів по охороні угідь, закріплених за Товариством, боротьбу з браконьєрством.

    Виходить з пропозиціями в місцеві компетентні органи з питань регулювання та ведення мисливського та рибальського господарства.

Очолює раду Товариства, виносить свої пропозиції на розгляд ради без права вирішального голосу.                                                                    

    6.11. Мисливські та рибальські колективи. 

 Структурним підрозділом Товариства є мисливські  та рибальські колективи.

     Мисливські та рибальські колективи, створюються згідно рішення Ради Товариства, відповідно до встановлених норм мисливських угідь на одного мисливця, та наявності водойм, для риборозведення.

      Мисливський чи рибальський колектив, може бути створений при наявності не менше

5 (п’яти) членів Товариства.

     6.12. Основним завданням мисливських та рибальських колективів є:

Виховання у членів Товариства почуття любові і дбайливого ставлення до природи, відповідальності за приналежність до Товариства та дотримання вимог Статуту.

   Проведення роз’яснювальної роботи серед членів Товариства і місцевого населення з питань охорони природи і раціонального використання мисливських і рибних багатств.

                   Сприяння розвитку мисливства і риболовлі.

    Організація трудової  участі у проведенні біотехнічних і господарських робіт у закріплених угіддях, по охороні і відтворенні мисливських звіріві птахів, збагаченню їх видового складу, збільшенню рибних запасів.

    В установленому порядку проведення планового відстрілу дичини, риболовлі, а також знищення шкідливих для мисливського господарства звірів та птахів.

Активна участь в охороні закріплених мисливсько-рибальських угіль, сприяння боротьбі з браконьєрством та іншим порушенням правил полювання та рибної ловлі.

     6.13.  Керівник мисливського та рибальського колективу.

    Керівником мисливського та рибальського колективу є бригадир, який обирається зборами  мисливського – рибальського колективу з подальшим затвердженням радою Товариства.

     6.14.  Повноваження бригадира мисливського та рибальського колективу:

    Забезпечує правильне користування закріпленими  за колективом мисливськими чи рибальськими угіддями.

    Організовуєучасть членів мисливського чи рибальського колективу  у заходах по охороні і відтворенню мисливських звірів і птахів, збільшенню рибних запасів, проведенню біотехнічних та інших мисливсько господарських робіт.

    Введе облік мисливських собак, звірів і птахів у закріплених мисливських угіддях і добутої продукції полювання та риболовлі.

    Організовує, та контролює полювання, риболовлю, охорону мисливських та рибальських угідь, сприяє боротьбі з браконьєрством.

    Організовує участь членів мисливського та рибальського колективу в оглядах, конкурсах, які проводить Товариство.

      6.15.   Збори мисливського та рибальського колективів.

     Збори мисливських та рибальських колективів призначаються Радою Товариства у міру необхідності.

     Збори мисливських та рибальських колективів набирають чинності, якщо на них присутні не менше половини закріплених за даним мисливським чи рибальським колективом членів Товариства.

        Рішення на зборах приймаються простою більшістю голосів.

     6.16.   Повноваження Зборів мисливського та рибальського колективу.

    Обирають на альтернативні основі уповноважених представників на збори Товариства.

    Один уповноважений представник в праві представляти не більше 10 членів мисливського чи рибальського колективу.

    Обирають з членів мисливського чи рибальського колективу на альтернативні основі бригадира колективу з подальшим поданням даної кандидатури на затвердження радою Товариства.

    Розглядають інші питання, пов’язані з роботою мисливського та рибальського колективу, по виконанню статутних завдань.

    Аналізують стан роботи у закріплених мисливських угіддях  і водоймах по охороні та відтворенню мисливської фауни і рибних запасів, визначають участь кожного члена Товариства в біотехнічних і охоронних заходах.

6.17.  Контрольні органи товариства.

Контрольним органом є, ревізійна комісія Товариства..

6.18.  Ревізійна комісія товариства:

а) обирає із свого складу строком на 5 років, заступника та секретаря комісії;

б) проводить ревізію основної і фінансово-господарської діяльності Товариства, стан дотримання оплатної і кошторисної дисципліни, обліку і звітності;

в)  перевіряє виконання рішень загальних зборів та інших керівних органів;

г)  вносить на обговорення Ради Товариства результати ревізій і пропозиції по усуненню виявлених недоліків.

6.19.  Ревізійна комісія підзвітна Зборам уповноважених, і в своїй діяльності керуються діючим законодавством, Статутом Товариства, положенням про ревізійну комісію, рішеннями зборів, а також рекомендаціями державних контролюючих органів.

 • КОШТИ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА

7.1. Об’єктами права власності є:

а)  грошові кошти, які складаються із вступних і щорічних членських внесків, доходів від господарської та комерційної діяльності Товариства, інших не заборонених Законом надходжень;

б)  майно, яке складається з майна мисливсько-рибальських підприємств (об’єднань), мисливських господарств, торгівельних баз, магазинів, будинків, споруд, устаткування, транспортних засобів та іншого майна, необхідного для забезпечення діяльності, передбаченої Статутом Товариства.

Товариство самостійно володіє, користується і розпоряджається об’єктами власності.

Майно Товариства закріплюється на правах власності та повного віддання за створеними госпрозрахунковими підприємствами і організаціями, які виконують що до нього будь які дії, що не суперечать вимогам Статуту та чинному Законодавству.

7.2. Членські внески:

а)  члени Товариства з правом на полювання і риболовлі сплачують членські внески;

б)  члени Товариства, які є рибалками, при вступі в мисливці сплачують різницю вступних і членських внесків від установленого їх розміру для членів Товариства з правом на полювання та риболовлі;

в)  члени юнацьких секцій при вступі до Товариства від сплати вступних внесків звільняються;

г) мисливцями  – членські внески сплачується повністю до 1 липня за поточний календарний рік, в разі продовження полювання з початку нового року мисливці підтверджують членство оплатою членських  внесків до 1 січня поточного року.

Рибалки – сплачують членські внески до 1 березня поточного року.

д) за несвоєчасну сплату членських внесків, члени Товариства можуть бути виключені з Товариства, після чого поновлюються в Товаристві, лише, після сплати вступних внесків;

є)   особи, які вступили у члени Товариства у поточному році, сплачують членські внески за цей рік незалежно від часу вступу;

ж)   основними документами по сплаті внесків є картка-вкладник до членського квитка і відомості про сплату членських внесків;

з)   членський квиток без вкладника не дійсний;

к) членам Товариства, які вибули, чи виключені з Товариства, вступні і членські внески не повертаються.

7.3.  Від сплати членських внесків можуть бути звільнені за рішенням ради товариства:

а)   члени Товариства, які перебувають на дійсній строковій військовій службі;

б)   інваліди війни;

в) інваліди першої групи та учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС першої категорії;

г)   Рада Товариства, може встановлювати окремі пільги, щодо сплати членських внесків, в залежності від фінансових можливостей Товариства.

     7.4.   Одержані кошти від господарської та іншої комерційної діяльності Товариства, можуть бути направлені на створення спеціальних фондів, природоохоронних програм та рекреаційних зон.

     7.5.   Кошти Товариства, зберігаються на рахунках в установах банків і витрачаються відповідно до кошторисів, затверджених Радою Товариства, керівниками мисливсько-рибальських господарств, організацій і підприємств Товариства.

     7.6. Витрати на утримання штатних та найманих сезонних працівників,  преміювання громадських помічників, оплата разових послуг, а також підвідомчих  госпрозрахункових установ, організацій та підприємств, проведення планових заходів, проводяться за рахунок відрахувань від сум вступних і членських внесків, та  прибутків від господарської діяльності Товариства, відповідно до наказу голови ради Товариства, рішення ради та положень про преміювання.

8.   ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

     8.1.   Облік та звітність здійснюється відповідно до чинного законодавства України.      

 • ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТНИХ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

     9.1. В Статутні документи товариства можуть вноситись зміни і доповнення згідно вимог чинного Законодавства.

    9.2. Рішення про внесення змін до статутних документів приймаються зборами Товариства.

    9.3. Зіни до Статуту вважаються прийнятими якщо за них проголосували не менше як 2/3  від кворуму.

   9.4. При внесенні змін до статутних документів Збори Товариства вважаються правомочними, якщо на них присутні  не менше ніж  ¾ членів Товариства або представників які сукупності володіють не менше ніж  ¾ відсотками голосів.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

     10.1.   Товариство припиняє свою діяльність:

а)  за рішенням зборів Товариства на яких присутні не менше ніж  ¾ членів Товариства, (рішеннявважається прийнятим якщо за нього проголосувало не менше як 2/3  від кворуму);

б)  у випадку реорганізації ( злиття, розділення приєднання);

в) за рішенням суду згідно з діючим Законодавством України.

     10.2.  Усе майно, яке залишається після ліквідації Товариства використовується в порядку встановленому Законодавством України.

     10.3. Товариство у добровільному порядку може об’єднуватися в спілки, об’єднання приєднуватись до інших спілок, об’єднань і добровільно виходити з них.